„Wymagajcie od siebie, choćby inni od Was nie wymagali.”

Zobacz więcej

O nas

Zapewniamy naszym Klientom zamieszkałym na terenie Poznania i Wielkopolski profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie to rzetelność i odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych Klientów. Otwartość i szczerość to podstawa dla skutecznego zaspokojenia indywidualnych wymagań.

Henryk Schumacher

„Kto myśli o problemach – ma problemy. Kto myśli o rozwiązaniach – ma rozwiązania.” Nikolas Enkelman

Nasza Oferta

Ubezpieczenie komunikacyjne

OC, AC, NNW, ALL RISK, Auto szyby, OC szybka wypłata, Nowe auto

OC, AC, NNW, ALL RISK, Auto szyby, OC szybka wypłata, Nowe auto

 • OC KOMUNIKACYJNE OBOWIĄZKOWE – chroni Cię od odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie szkody.
 • AC KOMUNIKACYJNE AUTO CASCO – dobrowolne ubezpieczenie minimalizuje wydatki za naprawę Twojego auta przy szkodzie z Twojej winy.
 • AC KOMFORT wartość pojazdu nie zmienia się w czasie trwania polisy.
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie dla kierowcy i pasażerów z uwagi na uszczerbek na zdrowiu przy wypadku lub kolizji.
 • ALL RISK to szerszy zakres ubezpieczenia obejmująca szkody nie nazwane.
 • AUTO SZYBY – to możliwa napawa uszkodzonej szyby bez szkody w AC w ramach limitu.
 • OC SZYBKA WYPŁATA – w przypadku szkody likwidacje przeprowadza Twój ubezpieczyciel.
 • NOWE AUTO – GWARANCJA SUMY UBEZPIECZENIA NA TRZY LATA.

Ubezpieczenie assistance komunikacyjne

Holowanie, Usprawnienie pojazdu, Pomoc drogowa

Holowanie, Usprawnienie pojazdu, Pomoc drogowa

 • ASSISTANCE to pełne wsparcie w razie kłopotów z autem w dowolnym miejscu w Polsce / Europie i wiele usług dodatkowych
 • Ty decydujesz o zakresie pomocy, jakiej udzielimy Ci na drodze w razie problemów.
 • Auto Szyby, możesz naprawić stłuczoną czy pękniętą szybę nie tracąc zniżek,
 • Holowanie w razie awarii, braku paliwa i innych zdarzeń losowych Polska / Europa
 • Próba usprawnienia pojazdu w razie wypadku, awarii, przedziurawienia opony lub innych zdarzeń losowych
 • Wynajem pojazdu zastępczego po wypadku, kradzieży lub awarii
 • Zakwaterowanie w razie wypadku, kradzieży lub awarii auta gdy jesteś w podróży
 • Pomoc medyczna czy opieka nad dziećmi bądź kierowca zastępczy
 • Pomoc tłumacza w razie wypadku, awarii lub kradzieży auta

Ubezpieczenia mieszkaniowe

ALL RISK, Ryzyka nazwane

ALL RISK, Ryzyka nazwane

 • Klient decyduje, przed którymi z wymienionych zdarzeń obejmujących 19 czynników ryzyka pragnie się ubezpieczyć:deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi;
 • ALL RISKS to polisa obejmująca wszystkie ryzyka standardowej polisy oraz wszystkie inne, które nie zostały nazwane;
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji;
 • Graffiti, namalowane na ścianie domu lub ogrodzenia bez zgody właściciela traktujemy jako dewastację i wypłacimy odszkodowania na jego usunięcie;
 • Ubezpieczenie bagażu podróżnego – obejmuje przedmioty, które klienci zabierają w podróż;
 • Pakiet Torebka - Ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku;
 • Ubezpieczenie nagrobków – ochrona grobowców i nagrobków przed zdarzeniami losowymi, kradzieżą i dewastacją;
 • NNW - ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje pomoc finansową w przypadku śmierci lub uszkodzenia ciała;
 • Ubezpieczenie roślinności ogrodowej - obejmuje roślinność ogrodową zasadzoną na posesji, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny. Chroni przed skutkami zdarzeń losowych: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, upadku drzew i masztów, uderzenie pojazdu mechanicznego, trzęsienia ziemi, uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego;
 • OC w życiu prywatnym - ubezpieczenie gwarantujące rekompensatę szkód wyrządzonych osobom trzecim niezależnie od tego, czy są one następstwem użytkowania domu (np. zalanie sąsiada, wybicie szyby przez dziecko) czy każdego innego zdarzenia związanego z życiem prywatnym, powstałego w kraju lub za granicą;
 • Psy, koty, ptaki i rybki są ubezpieczone w takim samym zakresie jak ruchomości domowe;
 • Pomoc medyczna w razie nieszczęśliwego wypadku na terenie RP czy zamówienie wizyty lekarza w miejscu Twojego pobytu,
 • Ubezpieczenia obejmują szkody powstałe w czasie burzy wypłacimy odszkodowanie nie tylko w przypadku zniszczenia w wyniku bezpośredniego uderzenia pioruna ale również zniszczenie sprzętu elektronicznego czy elektrycznego w wyniku tzw. przepięcia.
 • W przypadku budowy domu jednorodzinnego, ochrona obejmuje również materiały budowlane zlokalizowane na terenie nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja już na etapie budowy;

Ubezpieczenia ASSISTANCE mieszkaniowe

Pomoc specjalistyczna w awarii sprzętu, Osobisty opiekun

Pomoc specjalistyczna w awarii sprzętu, Osobisty opiekun

 • Ty decydujesz o zakresie pomocy w razie problemów;
 • Pomoc specjalisty w razie awarii lub uszkodzenia w domu: ślusarz, hydraulik, technik urządzeń grzewczych, elektryk, dekarz, szklarz, stolarz, specjalista instalacji alarmowych zajmie się usunięciem awarii w Twoim domu;
 • Zwrot kosztów poszukiwania miejsca i usunięcia awarii;
 • Awaria sprzętu RTV, AGD czy PC, który ma nie więcej niż 6 lat organizujemy i pokrywamy koszty naprawy;
 • W razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarskiej, pielęgniarskiej, transport medyczny lub dostawę leków;
 • Masz zapewnioną opiekę nad dziećmi do 16 roku życia, opiekę nad osobami niesamodzielnymi bądź zwierzętami jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku trafisz do szpitala,
 • Jeśli na skutek, np. pożaru, zwierzę wymaga leczenia, pokryjemy jego koszty,
 • Osobisty opiekun – organizacja rezerwacji biletów, dostawy kwiatów, udzielanie informacji o sporcie, warunkach drogowych i innych.

Ubezpieczenia biznesowe

Kompleksowa ochrona małej i średniej firmy

Kompleksowa ochrona małej i średniej firmy

 • Kompleksowa ochrona małej i średniej firmy z ochronę, której potrzebujesz
 • Ubezpieczenia finansowe do przetargów
 • Atrakcyjne grupowe ubezpieczenie na życie
 • Specjalne ubezpieczenia pojazdów dla flot (firmy mające przynajmniej 5 aut)
 • Pakiet EKSTRABIZNES PLUS
 • Możliwość wyboru spośród 4 rodzajów ubezpieczenia mienia
 • 27 klauzul w przypadku ubezpieczenia mienia
 • 2 warianty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z szerokimi możliwościami rozszerzenia ochrony w zależności od potrzeb,
 • 9 klauzul w przypadku ubezpieczenia OC
 • Bogaty pakiet ASSISTANCE dla firm;
 • Ślusarza – w razie włamania wymieni zamki w drzwiach
 • Hydraulika – naprawi cieknąc kran lub pękniętą rurę
 • Elektryka – ustali przyczyny braku prądu w lokalu
 • Szklarz – zabezpieczy okno i wstawi nową szybę
 • Dekarz – zabezpieczy dach uszkodzony na skutek wichury
 • Technik urządzeń grzewczych – naprawi instalację grzewczą lub klimatyzację
 • Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym)
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych
 • Ubezpieczenie OC spedytora;
 • Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia;
 • Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej o charakterze pozaumownym (OC deliktowe)
 • Odpowiedzialność wynikającą z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).
 • Umowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi ubezpieczający w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu;
 • Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR) Gwarancje kontraktowe
 • Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom.
 • Gwarancje kontraktowe;
 • Gwarancje kontraktowe są adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców)
 • OC doradców podatkowych;

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia na czas wyjazdu

Ubezpieczenia na czas wyjazdu

 • Ty decydujesz o zakresie ubezpieczenia, to Twój wypoczynek i sposób spędzania wolnego czasu,
 • Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów leczenia nawet do 2 000 000 zł
 • Nielimitowane koszty związanych z przewiezieniem z miejsca wypadku do placówki medycznej, powrotu do Polski lub transport zwłok
 • Wypłata świadczenia w razie trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia czy śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku
 • Podstawowy pakiet usług ASSISTANCE, obejmujący m.in. pomoc prawną, odzyskanie i ponowne skierowanie zagubionego przez przewoźnika bagażu oraz wcześniejszy powrót ubezpieczonego, np. w przypadku choroby albo śmierci osoby bliskiej.
 • Wyjeżdżając na narty: rozszerzenie umowy o amatorskie uprawianie narciarstwa z ASSISTANCE dodatkowym obejmującym koszty ratownictwa, ubezpieczenie sprzętu narciarskiego w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, odpowiedzialność cywilną oraz specjalny pakiet SKI PLUS,
 • Specjalny pakiet dla WINDSURFERÓW można zabezpieczyć się na wypadek utraty czy uszkodzenia deski windsurfingowej czy nart wodnych.

Ubezpieczenia życia i zdrowia

Ubezpieczenia życia i zdrowia

Ubezpieczenia życia i zdrowia

 • Zabezpieczenie zobowiązań finansowych, to ochrona, którą zapewniamy wypłatę świadczenia w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło;
 • Dodatkowe zabezpieczenie w razie śmierci w nieszczęśliwym wypadku
 • Pieniądze w razie śmierci rodzica to Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe gwarantuje, że w przypadku śmierci rodzica dziecko dostanie po osiągnięciu określonego wieku ustaloną przy zawieraniu umowy kwotę;
 • NNW Szkolne to elastycznie kształtowany zakres ochrony z szerokim wachlarzem pomocy w ramach pakietu ASSISTANCE
 • Korepetycje z wybranych przedmiotów u swojego nauczyciela czy opieka w domu po hospitalizacji;
 • W ramach szkolnego serwisu informacyjno-organizacyjnego zapewniamy wsparcie przydatne na etapie planowania, organizacji czy już w trakcie wycieczki szkolnej udzielamy min. informacji dotyczących: adresów i godzin otwarcia muzeów, galerii, wystaw na terenie Polski, warunków pogodowych na wybranym terenie,
 • Dodatkowe zabezpieczenie na wypadek poważnej choroby;
 • ASSISTANCE Medyczny zapewni Ci kompleksową pomoc w razie nagłych problemów ze zdrowiem;
 • Gwarancje przetargowe
 • Gwarancje należytego wykonania kontraktu
 • Gwarancje właściwego usunięcia wad
 • Gwarancje należytego wykonania i właściwego usunięcia wad (gwarancja łączona)